Ochrana osobných údajov

online hier Prevádzkovateľa
(ďalej len „Pravidlá“)

Tento dokument upravuje vybrané práva a povinnosti Prevádzkovateľa, oprávnených a dotknutých osôb pri spracovávaní osobných údajov v rámci všetkých hier (ďalej len „Hra“) poskytovaných Prevádzkovateľom v informačnom systéme prostredníctvom príslušných internetových domén alebo prostredníctvom iných platforiem, ktorými sú najmä, ale nie výlučne, iOS (Apple’s App Store), Android (Google Play), sociálna sieť Facebook, platforma Amazon (ďalej len „Platformy“) vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Prevádzkovateľ:

Názov: POWERPLAY MANAGER, s.r.o.
Sídlo: Budatínska 57, 851 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 722 405
DIČ: 2022302337
E-mail: support[a]powerplay.studio
Telefónne číslo: +421915637243

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

OBSAH

Článok I Preambula
Článok II Definície základných pojmov
Článok III Dotknutá osoba
Článok IV Osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom
Článok V Tretie strany
Článok VI Bezpečnosť a kontrola
Článok VII Zásady používania súborov cookies
Článok VIII Likvidácia osobných údajov
Článok IX Záverečné ustanovenia

Článok I
PREAMBULA

Osobné údaje v informačnom systéme poskytovaných Hier spracovávame v súlade s dobrými mravmi a výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Vždy dbáme najmä o to, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd a právom chránených záujmov dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Článok II
DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Adresa – je súbor údajov o pobyte fyzickej osoby, do ktorého patria názov ulice, orientačné, prípadne súpisné číslo domu, názov obce, prípadne názov časti obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu.

Blokovanie osobných údajov – je dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej Zákonom.

Cezhraničný tok osobných údajov – je prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky a na územie Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba – je pre účely Hry, fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorá pred zapojením sa do Hry potvrdzuje oboznámenie sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Pravidlami na ochranu osobných údajov, viažucimi sa k Hre (ďalej aj „Hráč“).

Hra – je informačný systém komunikujúci s používateľom (ďalej aj „Dotknutá osoba“ a/alebo „Hráč“) pomocou 2D alebo 3D grafiky a zvukov na účely zábavy alebo vzdelávania.

Hráč – viď Dotknutá osoba.

Identifikačný kód Hráča vygenerovaný príslušnou Platformou – ide o identifikátory, ktoré sa môžu líšiť vzhľadom na používanú platformu (sú to najmä Device ID, Advertising ID, IDFA, Android ID, Google Advertiser ID).

Informačný systém osobných údajov – je informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len „informačný systém“); informačným systémom sa na účely Zákona rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania.

Likvidácia osobných údajov – je zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať.

Marketing Hráčovi – je reklama produktov a služieb umiestnená v Hre prevádzkovateľa, smerovaná k Hráčovi. Jedná sa najmä o personalizovanú reklamu.

Marketing produktu – je reklama produktov a služieb Prevádzkovateľa na iných webstránkach v snahe zviditeľniť produkty a služby Prevádzkovateľa a prilákať nových užívateľov.

Oprávnená osoba – je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru alebo na základe poverenia, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa Zákona.

Osobné údaje – sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej, či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Osobné údaje v rámci týchto Pravidiel môžu byť označené ako:
     a) Nevyhnutné osobné údaje - osobné údaje Hráča, ktoré poskytol prevádzkovateľovi za účelom jeho vážneho záujmu o zapojenie sa do Hry, a bez poskytnutia ktorých nie je zapojenie sa do Hry technicky možné.
     b) Rozšírené osobné údaje – osobné údaje Hráča, na ktorých spracovávanie udelil Prevádzkovateľovi v súlade s týmito Pravidlami súhlas.
     c) Osobné údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu – osobné údaje Hráča, ktorých spracovávanie je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa podľa týchto pravidiel.

Poskytovanie osobných údajov – je poskytnutie osobných údajov pre účely sprístupnenia Hry. Podľa Zákona v širšom kontexte ide aj o odovzdávanie osobných údajov na spracúvanie inej právnickej alebo fyzickej osobe, prípadne subjektu v cudzine.

Prevádzkovateľ – spoločnosť POWERPLAY MANAGER, s.r.o.

Spracúvanie osobných údajov – je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

Sprostredkovateľ – je každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s Prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa § 8 Zákona a v súlade so Zákonom.

Súhlas dotknutej osoby – je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov – je vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Úrad – v tomto dokumente ide o Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, vykonávajúci nezávislý dozor nad ochranou osobných údajov a podieľajúci sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.

Tretia strana – je každý, kto nie je dotknutou osobou, Prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou.

Zverejňovanie osobných údajov – je publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na verejne prístupnom mieste.

Článok III
DOTKNUTÁ OSOBA

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom pre účely Hry týkajú, a je staršia ako 16 rokov (ďalej aj „Hráč“). Hráč odsúhlasením týchto Pravidiel prehlasuje, že:

 • je starší ako 16 rokov, a že k udeleniu súhlasu na spracovávanie osobných údajov pre Prevádzkovateľa nepotrebuje súhlas od svojich rodičov resp. iných nositeľov rodičovských práv a povinností,
 • nevyhnutné osobné údaje potrebné na zapojenie sa do Hry poskytol Prevádzkovateľovi až po dôkladnom oboznámení sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) a Pravidlami na ochranu osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) viažucimi sa k tejto Hre a to dobrovoľne. Poskytnutím osobných údajov berie na vedomie VOP aj Pravidlá.

Má u Prevádzkovateľa právo na:

 • informácie o rozsahu osobných údajov o nej spracúvaných,
 • prístup ku svojim osobným údajom,
 • opravu, obmedzenie spracovávania alebo likvidáciu svojich osobných údajov Prevádzkovateľom spracovávaných,
 • namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov a ich prenosu.

Uplatnenie svojich práv môže Hráč zrealizovať emailom na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví týchto Pravidiel. V prípade, že má Hráč email prepojený so svojím kontom v Hre, uplatnenie svojich práv musí vykonať z tohto emailu. Pre rýchlejšie spracovanie žiadosti sa odporúča uviesť do emailu názov Hry a server Hry.

V prípade, že uplatnenie práva Hráča nebude zo strany Prevádzkovateľa akceptované, má tento Hráč právo podať sťažnosť na príslušnom Úrade.

Ak Hráč požiada o vymazanie svojich osobných údajov, Prevádzkovateľ posúdi túto žiadosť v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov a v súlade s týmito Pravidlami, a ak je žiadosť oprávnená, vykoná likvidáciu týchto osobných údajov do 60 dní od doručenia žiadosti.

Článok IV
OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ PREVÁDZKOVATEĽOM

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Hráča na základe nasledovných právnych základov:

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné k plneniu zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Hráčom (prevádzkovanie hry),
 • k naplneniu Prevádzkovateľových oprávnených záujmov, ako napríklad: analýza a štatistika používania hry za účelom zlepšenia hry a herného zážitku,
 • Hráč k spracúvaniu osobných údajov poskytol svoj súhlas.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Hráča, ktoré mu tento poskytol za účelom jeho vážneho záujmu o zapojenie sa do Hry. Hráč si je vedomý, že bez poskytnutia týchto Nevyhnutných osobných údajov nie je zapojenie sa do Hry technicky možné a preto k tomuto účelu poskytol Prevádzkovateľovi priamo alebo sprostredkovane tieto svoje osobné údaje:

 • meno a priezvisko (v prípade, že je súčasťou e-mailu alebo ak ho Hráč sám od seba v hre uvedie alebo ho sprístupní Platforma*, z ktorej Hráč hrá Hru),
 • fotka Hráča (len ak jej nahranie umožňuje príslušná Hra a Hráč si ju do nej sám dobrovoľne nahral alebo ju sprístupní Platforma*, z ktorej Hráč hrá Hru),
 • e-mail,
 • IP adresa,
 • časy prihlásení,
 • krajina Hráča,
 • Identifikačný kód Hráča vygenerovaný príslušnou Platformou.

(* Tieto údaje Hra používa prostredníctvom Tretích strán (napríklad Facebook) a Hráč tieto údaje poskytol platforme Tretej strany. Pre viac informácií odporúčame pozrieť podmienky ochrany súkromia príslušnej platformy Tretej strany.)

Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je spracovávanie údajov za účelom štatistických a analytických činností o používaní Hry a Marketingu produktu Prevádzkovateľa. Prostredníctvom toho Prevádzkovateľ zabezpečuje plynulú prevádzku Hry a umožňuje optimalizovať a rozvíjať Hru v prospech Hráčov. V rámci tohto oprávneného záujmu Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:

 • lokalizačné údaje (IP adresa),
 • e-mail,
 • krajina, v ktorej sa zariadenie Hráča alebo Hráč nachádza,
 • Identifikačný kód Hráča vygenerovaný príslušnou Platformou.

Hráč môže priamo v Hre udeliť Prevádzkovateľovi súhlas na spracovávanie nasledovných Rozšírených osobných údajov v príslušnom kontextovom okne Hry, ktorý môže Hráč kedykoľvek odvolať. (Tieto Rozšírené osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva až po udelení súhlasu Hráča):

 • lokalizačné údaje (IP adresa) na účely Marketingu Hráčovi a reklamy (najmä personalizovaná reklama na Hrách Prevádzkovateľa),
 • e-mail na reklamné a marketingové účely alebo informačné účely,
 • krajina, v ktorej sa zariadenie Hráča nachádza na účely Marketingu Hráčovi a reklamy (najmä personalizovaná reklama na Hrách Prevádzkovateľa),
 • Identifikačný kód Hráča vygenerovaný príslušnou Platformou, najmä na účely Marketingu hráčovi a reklamy (najmä personalizovaná reklama na Hrách Prevádzkovateľa).

Odvolanie súhlasu na spracovávanie Rozšírených osobných údajov vykoná Hráč zaslaním emailu na email Prevádzkovateľa uvedený v záhlaví týchto Pravidiel, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že odvoláva súhlas so spracovávaním konkrétnych osobných údajov. Ak má Hráč email prepojený so svojím kontom v Hre, musí vykonať odvolanie súhlasu z tohto emailu. Pre rýchlejšie spracovanie odvolania súhlasu sa odporúča uviesť do emailu názov Hry a server Hry.

Pre účely Hry je prípustné poskytnutie len pravdivých a správnych údajov. Za pravdivosť a správnosť poskytnutých údajov zodpovedá ten, kto ich poskytol.

Za poskytnutie osobných údajov zo strany Hráča tretím stranám, najmä pri realizácii platieb, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť a z takéhoto poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľovi nevyplývajú povinnosti uložené platnými predpismi o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje ako meno a poštová adresa môžu byť Prevádzkovateľom od Hráča individuálne vyžiadané v prípade, ak Hráč vyhral cenu v súťaži organizovanej Prevádzkovateľom alebo partnerom Prevádzkovateľa. V prípade, že si takéto údaje Prevádzkovateľ vyžiada, budú použité iba za účelom odoslania cien Hráčovi. Hráč môže odmietnuť poskytnutie týchto informácií, ale v takom prípade stráca nárok na cenu, ktorú v súťaži vyhral.

Prevádzkovateľ je z dôvodu skvalitnenia Hry a poskytovania podpory k nej, oprávnený vyhotovovať záznam z hrania Hry (výlučne v rámci Hry, iná aktivita na zariadení Hráča sa nezaznamenáva), a to prostredníctvom nástrojov svojich alebo tretích strán. Vzhľadom k tomu, že tento záznam nedokáže jednoznačnejšie identifikovať konkrétneho Hráča a nie je vytvorený za účelom bližšej identifikácie Hráča, nepovažuje sa toto za spracovávanie osobných údajov.

Článok V
TRETIE STRANY

Ak Prevádzkovateľa upozorní alebo si u neho svoje právo uplatní Hráč, alebo ak Prevádzkovateľ sám zistí, že tretej strane poskytol nesprávne, neúplné alebo neaktuálne údaje, alebo že ich poskytol bez právneho základu, je povinný bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom oznámiť to každému, komu ich poskytol. Prevádzkovateľ v oznámení uvedie aké opatrenia na nápravu vykonal, najmä či osobné údaje blokoval, doplnil, opravil, upravil, aktualizoval alebo zlikvidoval a aké opatrenia žiada prijať od tretej strany. Tretia strana je povinná na základe oznámenia Prevádzkovateľa vykonať ním požadované opatrenia, najmä zablokovať osobné údaje v informačnom systéme a bez zbytočného odkladu ich doplniť, opraviť, upraviť, aktualizovať alebo zlikvidovať.

Od oznámenia je možné upustiť len vtedy, ak je objektívne nemožné a/alebo je možné len s vyvinutím neprimeraného úsilia. Prevádzkovateľ, ktorý upustí od oznámenia z objektívnych dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete, je povinný na požiadanie Úradu preukázať, že upustenie od oznámenia bolo opodstatnené.

Prevádzkovateľ je v nevyhnutnej miere oprávnený poskytnúť údaje Hráča len tým tretím stranám, s ktorými ho viaže zmluvná spolupráca ošetrujúca zároveň aj agendu ochrany osobných údajov a to len pre splnenie predmetu takto uzatvorenej zmluvy. Za takéto poskytnutie údajov sa môže považovať napr. ich poskytnutie tretej strane, ktorá vedie Prevádzkovateľovi účtovníctvo, tretej strane, ktorá je poskytovateľom platobných metód alebo tretej strane, ktorá je oprávnená uchovávať údaje pre Prevádzkovateľa (napr. spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, bankám, spoločnosti PayPal, mobilným službám, webhostingom, vyhotoviteľovi štatistík atď.), a to aj do zahraničia, ale len za účelom poskytnutia podpory Hráčovi alebo iba v miere nutnej k poskytnutiu dostatočnej podpory alebo pre nevyhnutné potreby Prevádzkovateľa, avšak vždy v súlade so Zákonom.

Tretie strany, ktorých reklamy sa zobrazujú v Hre, alebo ktorých webstránky Hráč navštívi po kliknutí na niektoré odkazy na stránke Hry, môžu tiež ukladať a inštalovať cookies na Hráčovom zariadení (viď obchodné podmienky a ustanovenia ochrany osobných údajov relevantnej tretej strany, kde nájdete informácie o tom ako získavajú a používajú vaše osobné údaje a o tom, či a za akým účelom používajú cookies).

Pri registrácii prostredníctvom sociálnej siete Facebook môže byť užívateľské meno automaticky vyplnené podľa mena užívateľa na sociálnej sieti Facebook. E-mailová adresa Hráča prepojená s jeho Facebookovým kontom, može byť uložená v databáze Prevádzkovateľa.

Všetky transakcie vykonané prostredníctvom platobnej metódy poskytovanej treťou stranou (PayPal, Skrill apod.) sa riadia ustanoveniami ochrany osobných údajov daného poskytovateľa platobnej metódy.

Hráč berie na vedomie, že hraním Hry prostredníctvom platforiem, sa naňho vzťahujú podmienky ochrany osobných údajov týchto platforiem.

Nižšie uvedení sprostredkovatelia môžu spracovávať osobné údaje poskytnuté Hráčom:

Prevádzkovateľ môže uchovávať osobné údaje Hráčov u sprostredkovateľa VSHosting s.r.o., Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha - Hostivař, ČR, IČO: 61505455.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa AppsFlyer, Ltd. (https://www.appsflyer.com) za účelom vypracovávania štatistík o používaní Hry, Marketingu produktu a Marketingu Hráčovi.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa Digital Turbine Group (Digital Turbine Inc., Fyber N.V., Fyber Monetization Ltd., Fyber GmbH, Fyber Media GmbH, Fyber RTB GmbH, Advertile Mobile GmbH, and Heyzap Ltd.) (https://www.digitalturbine.com/legal/) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa Chartboost, Inc. (https://answers.chartboost.com) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa Tapjoy (https://www.tapjoy.com/legal/tapjoy-users/#privacy-policy) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa Unity Ads, Inc. (https://unity3d.com) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu..

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa Meta Platforms Ireland Limited (https://www.facebook.com) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa Adikteev Inc. (https://www.adikteev.com/privacy) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa Admiral Media S.L. (https://admiral.media/privacy-policy/) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa TikTok Inc. (https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa AudioMob (https://audiomob.io/privacy-policy) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa Snap Inc. (https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-policy/) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa Google (https://admob.google.com/home/) a s ním spolupracujúcich spoločností (https://support.google.com/admob/answer/3245073?hl=en&ref_topic=7383089) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa ironSource Mobile Ltd. (https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/ za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa AppLovin Corporation (https://www.applovin.com/privacy/) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa Meta Audience Network (https://www.facebook.com/about/privacy/) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa Anzu Ltd. (https://anzu.io/privacy/) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa Tactics Network, LLC and the CPMStar service (https://www.cpmstar.com/) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa LifeStreet and LifeStreet International (https://lifestreet.com/privacy/) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa Liftoff Mobile, Inc. (https://liftoff.io/privacy-policy/) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa PubMatic, Inc. (https://pubmatic.com/legal/privacy-policy/) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa Triapodi Ltd. (https://appreciate.mobi/page.html#!/end-user-privacy-policy) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa ayeT-Studios GmbH (https://www.ayetstudios.com/privacy-policy) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa DiffSolutions s.r.o. (https://intercom.help/sambaplatform/en/articles/2987427-general-terms-and-conditions) za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa AdTiming Technology Company Limited (https://www.adtiming.com/privacy-policy.php) za účelom vypracovávania štatistík o používaní Hry a za účelom sprostredkovania (zobrazovania) videoreklamy Hráčom, Marketingu hráčovi a Marketingu produktu.

Prevádzkovateľ môže využívať služby svojho sprostredkovateľa Tatra banka, a.s. (https://www.tatrabanka.sk/en/about-bank/legal-information/) za účelom spracovania platieb.

Článok VI
BEZPEČNOSŤ A KONTROLA

Za bezpečnosť spracovávania osobných údajov zodpovedá Prevádzkovateľ. Tento je povinný osobné údaje chrániť pred poškodením, zničením alebo stratou, zmenou, neoprávneným prístupom k nim, ich sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a inými ako dohodnutými spôsobmi spracovávania. Na tento účel prijal Prevádzkovateľ primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovávaniu osobných údajov. Opatrenia uvedené v predchádzajúcej vete má Prevádzkovateľ spracované v Bezpečnostnej smernici, ktorú je povinný aktualizovať tak, aby zodpovedala prijatým zmenám počas celého spracovávania.

Prevádzkovateľ spracováva údaje získané od Hráčov len v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov. Všetky osoby pracujúce s osobnými údajmi Hráčov sú k tomuto oprávnené a boli poučené o povinnosti dodržiavať všetky zásady dôvernosti a mlčanlivosti.

Článok VII
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Cookies sú malé množstvá informácií vo forme textových súborov, ktoré Hra ukladá na zariadení Hráča. Cookies umožňujú Prevádzkovateľovi monitorovať návštevnosť Hry, zjednodušiť Hráčovi návštevy Hry (napríklad tým, že si systém zapamätá jazyk, ktorý si Hráč vybral pri poslednom prihlásení do Hry). Dočasný súbor cookie sa tiež používa na uloženie Hráčovej „relácie“. Bez tohto dočasného súboru cookie (ktorý sa vymaže potom, ako Hráč vypne prehliadač), by sa Hráč musel znovu prihlasovať na každej stránke.

Hráč udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas s ukladaním cookies na Hráčovom zariadení v príslušnom vyskakovacom okne. Ak si Hráč neželá, aby Hra inštalovala a ukladala cookies na jeho zariadení, môže odmietnuť udeliť takýto súhlas. Udelený súhlas môže hráč kedykoľvek odvolať prostredníctvom nastavení cookies v pätičke webstránky. Podrobnejšie informácie o jednotlivých kategóriách cookies sú dostupné vo vyskakovacom okne na konkrétnej webstránke Hry.

Viac informácií o tom ako zakázať cookies v nastaveniach internetového prehliadača nájdete v sekcii „Pomocník“ vo vašom internetovom prehliadači (alebo navštívte stránku www.aboutcookies.org). Prosím berte na vedomie, že ak zakážete cookies vo vašom internetovom prehliadači, nebudete môcť využívať množstvo funkcií Hry.

Reklamné spoločnosti (tretie strany) môžu používať súbory cookies na zobrazovanie reklám na stránkach Prevádzkovateľa. Používanie súboru cookies DART umožňuje týmto spoločnostiam a ich partnerom zobrazovať reklamy pre Hráčov na základe ich návštev stránky Prevádzkovateľa alebo na ostatných internetových stránkach. Hráči môžu zrušiť používanie súboru cookies DART po návšteve príslušných stránok reklamných spoločností.

Článok VIII
LIKVIDÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vymazanie účtu Hráča
V prípade vymazania účtu Hráča z Hry, Prevádzkovateľ vymaže Rozšírené osobné údaje Hráča a zároveň aj Nevyhnutné osobné údaje, ktoré sú potrebné pre hranie Hry. Tieto osobné údaje Hráča budú zmazané do 60 dní od vymazania hráčskeho účtu z Hry, ak nepodliehajú archivácii.

Rozšírené osobné údaje
Pri odvolaní súhlasu so spracovávaním Rozšírených osobných údajov, budú predmetné osobné údaje Hráča (spracovávané na základe súhlasu Hráča) vymazané bezodkladne najneskôr do 60 dní od odvolania súhlasu. Odvolanie tohto súhlasu vykoná Hráč zaslaním emailu na email Prevádzkovateľa uvedený v záhlaví týchto Pravidiel, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že odvoláva súhlas so spracovávaním Rozšírených osobných údajov. Ak má Hráč email prepojený so svojím kontom v Hre, musí vykonať odvolanie súhlasu z tohto emailu. Pre rýchlejšie spracovanie odvolania súhlasu sa odporúča uviesť do emailu názov Hry, ID hráča, prípadne server Hry.

Osobné údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu
Hráč môže požiadať o odstránenie svojich Osobných údajov spracovávaných na základe oprávneného záujmu poslaním emailu na adresu uvedenú v záhlaví týchto Pravidiel s uvedením presnej identifikácie Hry, hráčskeho konta, prípadne servera. V žiadosti musí byť vyslovene uvedené, že žiada o vymazanie svojich Osobných údajov spracovávaných na základe oprávneného záujmu. V prípade, že v e-mailovej žiadosti nebude vyslovene uvedené, že Hráč žiada o vymazanie Osobných údajov spracovávaných na základe oprávneného záujmu, nebudú tieto jeho osobné údaje vymazané. Ak má Hráč email prepojený so svojím kontom v Hre, žiadosť o vymazanie týchto osobných údajov musí Hráč poslať z tohto emailu. Tieto osobné údaje Hráča budú zmazané do 60 dní od doručenia žiadosti o vymazanie alebo do zániku oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Nevyhnutné osobné údaje
Hráč môže požiadať o odstránenie svojich Nevyhnutných osobných údajov, ktoré sú potrebné pre hranie Hry, poslaním e-mailu na adresu uvedenú v záhlaví týchto Pravidiel s uvedením presnej identifikácie Hry, servera a hráčskeho konta. V žiadosti musí byť vyslovene uvedené, že žiada o vymazanie svojich Nevyhnutných osobných údajov potrebných pre hranie Hry. V prípade, že Hráč požiada o takéto odstránenie Nevyhnutných osobných údajov, bude jeho hráčske konto vymazané. V prípade, že v e-mailovej žiadosti nebude vyslovene uvedené, že Hráč žiada o vymazanie Nevyhnutných osobných údajov potrebných pre hranie Hry, nebudú tieto jeho osobné údaje vymazané. Ak má Hráč email prepojený so svojím kontom v Hre, žiadosť o vymazanie týchto osobných údajov musí Hráč poslať z tohto emailu. Tieto osobné údaje Hráča budú zmazané do 60 dní od vymazania hráčskeho účtu z Hry, ak nepodliehajú archivácii. Hráč berie na vedomie, že vymazaním Nevyhnutných osobných údajov stráca prístup k doterajšiemu progresu v Hre a jej obsahu, vrátane prístupu k účtom prepojeným prostredníctvom vymazaných Nevyhnutných osobných údajov.

Hráč vyjadrením súhlasu s týmito Pravidlami udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas k spracovávaniu a uchovávaniu ním poskytnutých osobných údajov v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov pre účely Hry. Prevádzkovateľ prehlasuje, že e-mailové adresy vymazaných účtov nebudú použité na účely posielania informácií o Hre, iných projektov Prevádzkovateľa alebo partneroch Prevádzkovateľa a ani nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane na tieto účely.

Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený, ak je to potrebné, uchovávať osobné údaje, ktorými sú emailová adresa, IP adresy, časy prihlásení a krajina Hráča aj napriek žiadosti o odstránenie týchto osobných údajov alebo aj po vymazaní účtu Hráča z Hry, za účelom plnenia svojich zákonných povinností vyplývajúcich v spojitosti s článkom 58 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a článkom 24f vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1042/2013. V tomto prípade si Prevádzkovateľ ponechá tieto osobné údaje na dobu nevyhnutne potrebnú k splneniu svojich povinností (maximálne 10 rokov).

Skutočnosť, že Hráč nehrá Hru neznamená odvolanie súhlasu Hráča so spracovávaním Rozšírených osobných údajov ani to nezakladá dôvod na odstránenie Osobných údajov spracovávaných na základe oprávneného záujmu alebo Nevyhnutných osobných údajov. Hráč môže kedykoľvek odvolať súhlas na spracovávanie Rozšírených osobných údajov alebo požiadať o odstránenie Osobných údajov spracovávaných na základe oprávneného záujmu alebo Nevyhnutých osobných údajov potrebných pre hranie Hry v zmysle predchádzajúcich ustanovení, inak budú Osobné údaje spracovávané do zániku účelu, pre ktorý sú spracovávané.

Článok IX
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Pravidlá podliehajú aktualizácii v nadväznosti na prípadné zmeny zákona a sú záväzné pre Prevádzkovateľa, dotknuté osoby a tretie strany v nevyhnutnom rozsahu. Za doplnenie, prípadne zmeny realizované v týchto Pravidlách je zodpovedný Prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel bez predchádzajúceho upozornenia, pričom každá zmena bude vždy zverejnená na príslušnej stránke. Hráč bude na zmenu Pravidiel upozornený priamo v hre najneskôr v deň zverejnenia nových Pravidiel. Uvedené nezbavuje Prevádzkovateľa jeho povinností v zmysle zákona.

Zaregistrovaním sa do hry, inštaláciou hry na svojom zariadení alebo akceptovaním týchto Pravidiel hráč potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Pravidlami, berie na vedomie, že tieto Pravidlá sú dostupné iba v anglickom a slovenskom jazyku, súhlasí s touto skutočnosťou a rozumie ich obsahu.

Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom vydania.

V Bratislave, 30.5.2024