Všeobecné obchodné podmienky a licenčná zmluva

(platné a účinné od 30.5.2024)
Prevádzkovateľ: POWERPLAY MANAGER, s.r.o.

Čl. 1 - Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky a licenčná zmluva (ďalej len „VOP“) stanovujú a upravujú pravidlá medzi prevádzkovateľom a hráčmi, ktorí sa zaregistrovali do ktorejkoľvek hry prevádzkovateľa alebo si ju nainštalovali na svojom zariadení (ďalej len „hráči“). Tieto VOP platia v plnom rozsahu pre všetkých hráčov hier prevádzkovaných prevádzkovateľom (ďalej len „hra“ alebo „hry“). Hry môžu pozostávať z viacerých samostatných celkov predstavujúcich jednotlivé herné servery.
 2. Prevádzkovateľom hier je spoločnosť POWERPLAY MANAGER, s.r.o., so sídlom Budatínska 57, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 722 405, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 43978/B (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
       a) telefónne číslo: +421915637243
       b) e-mail: support[a]powerplay.studio
 3. Hry môžu byť poskytované prostredníctvom svojej internetovej domény alebo prostredníctvom viacerých platforiem, ktorými sú najmä, ale nie výlučne, iOS (Apple’s App Store), Android (Google Play), sociálna sieť Facebook, platforma Amazon (ďalej len „platformy“). V prípade, že hráč používa hru prostredníctvom platforiem tretích strán, súhlasí aj s podmienkami používania týchto platforiem.
 4. Hra sa považuje za úplne dodanú hráčovi:
       a) momentom ukončenia jej sťahovania/inštalácie hráčom do príslušného zariadenia, alebo
       b) momentom umožnenia prístupu hráčovi k hre prostredníctvom online telekomunikačnej metódy, alebo
       c) momentom umožnenia využívania hry hráčom.

Čl. 2 – Opis poskytovanej hry

 1. Hra je poskytovaná prevádzkovateľom pre hráčov takým spôsobom, aby ju mohli hráči hrať. Hra je poskytovaná hráčom na základe licencie. Prevádzkovateľ umožňuje hráčom zakupovať si za reálne peniaze gemy, kredity alebo podobnú prémiovú menu, ktorá umožňuje hráčovi, podľa jeho uváženia, zakúpiť si virtuálne služby, ktoré zvyšujú komfort hrania hry. Gemy, kredity alebo podobná prémiová mena predstavujú virtuálne financie, ktoré môže hráč použiť iba v hre a za podmienok uvedených v týchto VOP (ďalej len „prémiová mena“).
 2. Pod označením „hra“ sa rozumejú softvérové programy distribuované, zverejnené alebo iným spôsobom dostupné prostredníctvom prevádzkovateľa najmä, ale nie výlučne, prístupné prostredníctvom prehliadača alebo inej online komunikačnej metódy a sťahovateľné/inštalovateľné pre mobilné telefóny a iné zariadenia.
 3. Hry sú určené najmä pre zariadenia podporujúce internetové prehliadače (napr. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) vždy v aktuálnej verzii alebo zariadenia, ktoré fungujú s operačným systémom príslušnej platformy.
 4. Prevádzkovateľ poskytuje virtuálne služby, ktoré si hráč môže kúpiť alebo aktivovať za prémiovú menu alebo v špeciálnych prípadoch za reálne peniaze (ďalej len „prémiové služby“). Konkrétny obsah a povaha prémiových služieb bude vždy uvedená na príslušnej stránke hry tak, aby sa s nimi vedel hráč oboznámiť pred ich zakúpením.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať špeciálne zľavy alebo akcie určitej, prevádzkovateľom vybranej skupine hráčov, za účelom zvýšenia predaja prémiových služieb.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, upravovať, odoberať, či pridávať funkcie do prémiových služieb bez predchádzajúceho upozornenia. V takom prípade nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie prémiovej meny alebo peňazí.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, upravovať, odoberať, či pridávať prémiové služby bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, že bude prémiová služba odobraná z ponuky, nebude možné si ju viac kúpiť alebo aktivovať. Prémiové služby, ktoré boli kúpené alebo aktivované ešte pred dátumom odobrania, budú funkčné až do skončenia predplateného obdobia.
 8. Hráč si môže zakúpiť prémiovú menu alebo prémiové služby za ceny uvedené na stránkach hry.
 9. Platba za prémiovú menu alebo prémiové služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje za reálne peniaze, sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom tretích strán. Prémiová mena alebo prémiové služby budú hráčovi poskytnuté po pripísaní hráčovej platby do systému prevádzkovateľa. Toto pripísanie môže trvať až niekoľko dní v závislosti od spôsobu platby. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa platieb je hráč povinný zaslať e-mailom na adresu uvedenú na stránkach príslušnej hry alebo na adresu finance[a]powerplay.studio s presnou identifikáciou hry, servera a hráčskeho konta.
 10. Pri zakúpení prémiovej meny alebo prémiovej služby, ktorú prevádzkovateľ poskytuje za reálne peniaze, vystaví prevádzkovateľ hráčovi faktúru a odošle ju do pošty v hernom konte hráča alebo na e-mailovú adresu prepojenú s kontom, odkiaľ si ju hráč bude môcť stiahnuť, doplniť meno a adresu a vytlačiť. V prípade požiadavky hráča zaslať faktúru poštou, je hráč povinný uhradiť všetky vzniknuté poštovné náklady súvisiace so zaslaním faktúry. Požiadavku na zaslanie faktúry poštou je hráč povinný adresovať na e-mailovú adresu uvedenú na stránkach príslušnej hry alebo na adresu finance[a]powerplay.studio s presnou identifikáciou hry, servera a hráčskeho konta. Pri nákupoch, v ktorých prevádzkovateľ figuruje iba ako subdodávateľ, prevádzkovateľ faktúru nevystavuje, ale hráč si ju môže vyžiadať od tretej strany, cez ktorú bol nákup vykonaný. Pri nákupoch na platformách prevádzkovateľ faktúru takisto nevystavuje.
 11. Hráčskym kontom alebo hráčskym účtom sa pre účely týchto VOP rozumie účet, ktorý slúži na autentifikáciu a správu hráčskych aktivít. Môže byť vytvorené buď pre konkrétnu hru alebo univerzálne pre viacero hier. Tento účet umožňuje hráčovi prístup k hernému obsahu, sledovanie progresu, ukladanie herných dát, komunikáciu s inými hráčmi a správu osobných nastavení a preferencií v rámci herného prostredia.
 12. Prevádzkovateľ môže poskytovať jednorazové ponuky, ktoré si hráč môže kúpiť iba raz. Jednorazové ponuky môžu obsahovať prémiovú menu alebo prémiové služby, prípadne ich kombináciu. V prípade, že sa hráčovi akýmkoľvek spôsobom podarí zakúpiť si jednorazovú ponuku viackrát, bude na hráčove konto namiesto viacnásobného obsahu tejto ponuky, pripísané množstvo prémiovej meny v hodnote zodpovedajúcej cene zakúpeného balíka. Hráč môže do 24 hodín od spracovania transakcie vzniesť námietku proti takémuto riešeniu e-mailom na adresu uvedenú na stránkach príslušnej hry alebo na adresu finance[a]powerplay.studio s presnou identifikáciou hry, servera a hráčskeho konta.
 13. Prémiovú menu z hráčskeho konta získanú zakúpením, výhrou, či odmenou od prevádzkovateľa, nie je možné použiť nikde inde, než v hre. Hráč nemôže za žiadnych okolností žiadať za prémiovú menu výplatu peňažných prostriedkov, okrem prípadov uvedených v čl. 2, bode 17 týchto VOP. Vlastníctvo prémiovej meny hráča neoprávňuje na žiadne finančné plnenie zo strany prevádzkovateľa.
 14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť ceny prémiových služieb. Aktuálne ceny sa vždy nachádzajú na príslušných stránkach hry.
 15. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť ceny prémiovej meny pri ktorejkoľvek platobnej metóde. Aktuálne ceny sa vždy nachádzajú na príslušnej stránke hry.
 16. Súčasťou hry môžu byť súťaže alebo turnaje, ktorých sa hráči môžu zúčastniť po zaplatení štartovného v prémiovej mene. Štartovné zaplatené hráčmi zostáva prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ zároveň dodáva ceny do týchto súťaží. Cenami v takýchto súťažiach môžu byť herné financie, herné komponenty alebo prémiová mena, ktoré hráč nemôže použiť nikde inde, ako v hre a hráč takisto nemôže za žiadnych okolností žiadať za prémiovú menu výplatu peňažných prostriedkov alebo iné plnenie zo strany prevádzkovateľa.

  V prípade, že sa súťaž neuskutoční (napríklad pre nedostatočný počet účastníkov alebo z iného dôvodu), štartovné sa účastníkom vráti v plnej výške.

  Výsledky súťaže závisia výlučne od úspešnosti jednotlivých herných postáv alebo tímov. Hráč priamo ovplyvňuje svoje výsledky napríklad tým, ako svoju postavu v hre trénuje, akú zostavu a taktiku zvolí pre svoj tím alebo v niektorých prípadoch priamo ovláda svoju postavu. Výsledok jednotlivých súťaží teda nezávisí od náhody, ale od stratégie, ktorú hráč zvolí alebo od jeho vlastnej šikovnosti.
 17. Peňažné prostriedky zaplatené hráčom na niektorej z domén prevádzkovateľa za prémiovú menu alebo prémiové služby alebo prémiová mena použitá na kúpu alebo aktiváciu prémiových služieb, môžu byť hráčovi vrátené iba za týchto podmienok:

       a) Hráč má nárok na vrátenie peňažných prostriedkov zaplatených za prémiovú menu v prípade, že hráč požiada o vrátenie peňažných prostriedkov najneskôr do 14 dní od spracovania nákupu v systéme prevádzkovateľa. Vrátená čiastka bude znížená o manipulačný poplatok vo výške 25% z výšky predmetnej čiastky, najmenej však znížená o čiastku vo výške 15 €. Ak hráč minie časť alebo celý objem zakúpenej prémiovej meny, stráca nárok na vrátenie peňažných prostriedkov.

       b) Za prémiovú menu, ktorú hráč získal iným spôsobom ako zaplatením v posledných 14 dňoch sa hráčovi za žiadnych okolností peňažné prostriedky nevracajú.

       c) Hráč má nárok na vrátenie prémiovej meny alebo peňažných prostriedkov použitých na kúpenie alebo aktivovanie akejkoľvek prémiovej služby iba v prípade, že prevádzkovateľ potvrdí chybnú funkciu tejto prémiovej služby a nedokáže chybu napraviť tak, aby hráč nebol poškodený. V takom prípade prevádzkovateľ vráti hráčovi prémiovú menu alebo peňažné prostriedky v plnej sume. V prípade, že hráč zaplatil za chybnú prémiovú službu prémiovou menou, môže žiadať iba o vrátenie prémiovej meny a nie o vrátenie peňažných prostriedkov. Chybnou funkciou prémiovej služby pre účely tohto ustanovenia sa rozumie jej úplná nefunkčnosť, teda situácia, kedy prémiovú službu nie je možné používať vôbec. V prípade, ak je možné prémiovú službu používať v obmedzenom rozsahu (nefungujú vôbec alebo fungujú nesprávne len niektoré funkcionality prémiovej služby), nepovažuje sa tento stav za chybnú funkciu. Ak je možné prémiovú službu používať iba v obmedzenom rozsahu, hráč má nárok na vrátenie pomernej časti prémiovej meny alebo peňažných prostriedkov použitých na kúpenie alebo aktivovanie tejto služby, ktorú určí prevádzkovateľ v nadväznosti na rozsah obmedzenia. Ak to prevádzkovateľ uzná za vhodné, môže namiesto vrátenia pomernej časti prémiovej meny alebo peňažných prostriedkov pristúpiť k inej ekvivalentnej náhrade vo vzťahu k hráčovi.

       d) Hráč môže požiadať o vrátenie prémiovej meny alebo peňažných prostriedkov použitých na aktivovanie alebo zakúpenie prémiovej služby v zmysle písm. c) tohto bodu najneskôr do 7 dní od ich zakúpenia alebo aktivácie.

       e) Ak hráč nesplní všetky vyššie uvedené podmienky, na jeho žiadosť o vrátenie prémiovej meny alebo finančných prostriedkov sa nebude prihliadať.

       f) Vrátenie peňazí sa realizuje prostredníctvom platobnej služby paypal (s výnimkou platieb platobnou kartou), nachádzajúcej sa na adrese https://www.paypal.com. Žiadosť o vrátenie peňažných prostriedkov musí byť zaslaná formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú na stránkach príslušnej hry alebo na adresu finance[a]powerplay.studio s presnou identifikáciou hry, servera a hráčskeho konta. Vrátenie peňazí pri platbe platobnou kartou sa robí priamo na túto kartu po odrátaní manipulačného poplatku. Vrátenie peňazí bude vykonané v lehote do 30 dní od obdržania žiadosti.
 18. V prípade, že hráč používa hru prostredníctvom platforiem prevádzkovaných tretími stranami, prevádzkovateľ nevracia peňažné prostriedky zaplatené na týchto platformách zo strany hráča za prémiovú menu alebo prémiové služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje za reálne peniaze. V takých prípadoch je vrátenie peňažných prostriedkov za prémiovú menu alebo prémiové služby, ktoré prevádzkovateľ hry poskytuje za reálne peniaze plne v kompetencii prevádzkovateľov platforiem a prebieha podľa platobných podmienok platných pre príslušnú platformu.
 19. V prípade, že hráč požiada o vrátenie peňažných prostriedkov a toto vrátenie bude uskutočnené, má prevádzkovateľ právo na zablokovanie predmetného hráčskeho účtu. V prípade, že je o vrátenie finančných prostriedkov použitých na zakúpenie prémiovej meny alebo prémiových služieb prevádzkovateľ žiadaný finančnou inštitúciou, či platformou, má prevádzkovateľ právo na zablokovanie predmetného hráčskeho účtu už pri obdržaní takejto žiadosti.

Čl. 3 - Registrácia hráča do hry / Inštalácia hry

 1. Zaregistrovaním sa do hry, inštaláciou hry na svojom zariadení alebo akceptovaním týchto VOP hráč potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP a pravidlami používania hry, berie na vedomie, že VOP sú dostupné iba v anglickom a slovenskom jazyku, súhlasí s touto skutočnosťou a rozumie ich obsahu, súhlasí s poskytovaním hry pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený v zmysle čl. 7, bodu 1 týchto VOP. Pravidlá používania hry sa obvykle nachádzajú na stránkach jednotlivých hier a môžu byť pre každú hru odlišné.
 2. Kúpou balíčka prémiovej meny alebo prémiových služieb, ktoré prevádzkovateľ poskytuje za reálne peniaze, hráč súhlasí s týmito VOP a potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov a je spôsobilý a oprávnený vykonať túto platbu a vykonáva ju dobrovoľne a bez nátlaku a berie na vedomie, že hra je poskytovaná na dobu neurčitú v súlade s VOP.

Čl. 4 - Podmienky hrania a prevádzkovania hry

 1. Hra je určená na voľný čas a osobné používanie. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky, že hra bude fungovať bez prerušenia a bez chýb. Hra je poskytovaná „taká aká je“ a môže obsahovať chyby a zároveň môže byť z času na čas nedostupná celá alebo jej časť z dôvodu technickej údržby, prerušenia pripojenia alebo z iných príčin. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne následky akýchkoľvek chýb alebo technických prerušení vrátane akejkoľvek straty alebo poškodenia dát.
 2. Hra môže byť používaná iba fyzickými osobami staršími ako 16 rokov. V prípade, že má fyzická osoba 18 alebo viac rokov, vykonaním registrácie do hry alebo vykonaním inštalácie hry na svoje zariadenie potvrdzuje, že je spôsobilá na všetky úkony spojené s používaním hry. Ak je fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ale mladšia ako 18 rokov, registráciou do hry alebo vykonaním inštalácie hry na svoje zariadenie potvrdzuje, že má na všetky úkony spojené s používaním hry súhlas od svojich zákonných zástupcov. Ak je fyzická osoba mladšia ako 16 rokov alebo ak fyzická osoba nemá vyššie uvedený súhlas od svojich zákonných zástupcov, nesmie vykonať registráciu do hry a ani inštaláciu hry na svoje zariadenie a teda nie je oprávnená používať hru. Prevádzkovateľ vedome nezbiera žiadne údaje o fyzických osobách mladších ako 16 rokov.
 3. Prevádzkovateľ alebo akákoľvek pridružená spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame, špeciálne škody alebo škody spôsobené trestami udelenými administrátormi hráčovi v dôsledku jeho konania v hre alebo škody spôsobené používaním hry alebo neschopnosťou používania tejto hry, eventuálne zakúpených služieb.
 4. Hráč berie na vedomie a súhlasí s tým, že používanie hry je na jeho vlastné riziko. Prevádzkovateľ nemá žiadnu právnu zodpovednosť za hráčsky účet hráča, jeho stratu alebo vymazanie.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do hry či akejkoľvek úpravy alebo zmeny hry bez nutnosti jeho predchádzajúceho oznámenia hráčom. V podobnom prípade nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie prémiovej meny alebo peňazí.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu, zamerania a funkčného obsahu hry ako aj na zmenu cien prémiovej meny, prémiových služieb a produktov súvisiacich s hrou. Pri takejto zmene hry alebo pri zmene cien prémiovej meny, prémiových služieb a produktov súvisiacich s hrou, nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie prémiovej meny alebo peňazí.
 7. Hráč berie na vedomie, že hra a systémové špecifikácie potrebné na hranie hry sa môžu neustále časom meniť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu alebo zvýšenie systémových špecifikácií potrebných na hranie tejto hry - či už voľne dostupnej alebo s aktivovanými prémiovými službami - kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Pri takejto zmene nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie prémiovej meny alebo peňazí.
 8. Prevádzkovateľ si z dôvodu nevyhnutnej údržby alebo z technických, či iných príčin vyhradzuje právo obmedziť hráčom na nevyhnutne dlhý čas prístup do hry bez predchádzajúceho upozornenia. V takomto a podobnom prípade nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie prémiovej meny alebo peňazí. Prevádzkovateľ vyslovene nedáva žiadne záruky, že hra bude dostupná vždy a že nedôjde k strate žiadnych dát. Prevádzkovateľ taktiež nemôže poskytnúť žiadne záruky pre prípad ukončenia hry alebo straty akýchkoľvek herných dát z dôvodu vyššej moci (napr. konanie zo strany platforiem alebo neoprávnený zásah do hry treťou osobou). Ani v týchto prípadoch nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie prémiovej meny alebo peňazí.
 9. Prevádzkovateľ je výlučne oprávnený k poskytovaniu podpory k hre a údržby hry. Prevádzkovateľ hry a hráč berú na vedomie, že prevádzkovatelia platforiem neposkytujú žiadnu podporu k hre a ani údržbu hry.
 10. Hra je prevádzkovaná na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť prevádzkovanie hry ako celku alebo niektorého herného servera kedykoľvek. Prevádzkovateľ si rovnako vyhradzuje právo ukončiť prevádzkovanie hry na ktorejkoľvek platforme. Ukončeniu v takýchto prípadoch bude predchádzať upozornenie na príslušných stránkach hry, ktoré bude oznámené minimálne 3 mesiace pred takýmto ukončením v prípade hier Cycling Legends: Team Manager, Summer Sports Mania, Winter Sports Mania, Athletics Mania, Ski Jump Mania 3, Ski Legends, Biathlon Mania, Tennis Mania, Ski Jump Mania Penguins, Tennis Duel, Boxing Duel, Racing Duel a Army Duel, 12 mesiacov v prípade hry PowerPlay Manager a 7 dní v prípade ostatných hier. Ukončenie hry na jednotlivých platformách tretích strán nie je podmienené predchádzajúcim upozornením v prípade, ak o ukončení hry (prípadne zákaze jej prevádzkovania na príslušnej platforme) rozhodne prevádzkovateľ tejto platformy. Ani vo vyššie uvedených prípadoch nie sú hráči oprávnení požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie prémiovej meny alebo peňazí. Hráči, ktorí sa budú registrovať do hry alebo si hru nainštalujú na svoje zariadenie po dátume takéhoto oznámenia, budú o ukončení hry informovaní bezprostredne po ich registrácii alebo inštalácii hry na svoje zariadenie.
 11. Hráč nesie zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s používaním a hraním hry.
 12. Hráč nemá nárok na náhradu akejkoľvek vzniknutej škody spôsobenej nesprávnou funkciou hry, či z akýchkoľvek iných dôvodov týkajúcich sa hry, nakoľko hra je poskytovaná „taká aká je“, bez záruk akéhokoľvek druhu, v zmysle bodu 1 tohto článku, s čím hráč súhlasí. Rovnako hráč nemá nárok na náhradu akejkoľvek vzniknutej škody spôsobenej únikom informácií požadovaných prevádzkovateľom od hráča pre potreby aktivácie hráčskeho konta v hre.

Čl. 5 - Udelenie a rozsah licencie

 1. Prevádzkovateľ týmto udeľuje hráčovi právo používať hru. Táto licencia sa udeľuje jednotlivcovi. Hra môže byť používaná len na takom zariadení, ktoré vlastní alebo kontroluje hráč, a do ktorého je hra stiahnutá a inštalovaná, alebo na zariadení, ktoré hráč vlastní alebo kontroluje, a prostredníctvom ktorého hráč užíva resp. má prístup k hre pomocou prehliadača alebo inej online komunikačnej metódy.
 2. Prevádzkovateľ udeľuje hráčovi obmedzenú, osobnú, nevýhradnú, neprevoditeľnú, odvolateľnú licenciu na prístup k hre výlučne pre osobné, nekomerčno zábavné účely/použitie, s nemožnosťou poskytnúť sublicenciu k hre. Licencia je udelená hráčovi hry bezodplatne, pričom prevádzkovateľ je oprávnený v súlade s čl. 2 týchto VOP vyberať za nákup prémiovej meny alebo prémiových služieb poplatky. Akceptáciou týchto VOP hráč súhlasí, že nebude používať hru za iným účelom, ako je uvedený vyššie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky práva, ktoré hráčovi nie sú výslovne udelené týmito VOP. Ak hráč poruší akékoľvek podmienky stanovené týmito VOP (najmä v zmysle čl. 6 týchto VOP) alebo pravidlá hry, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť licenciu bez upovedomenia.
 3. V súvislosti s udelením licencie hráčovi nie je dovolené najmä:

       a) dekompilovať alebo spätne dešifrovať zdrojový kód hry,

       b) obstarávať kópie hry alebo akejkoľvek časti hry pre tretie strany,

       c) poskytnúť sublicenciu k hre alebo sprístupniť hru tretím osobám nájmom, vytvorením softvérovej služby (Software-as-a-Service) alebo inak,

       d) upravovať hru,

       e) odstrániť alebo znečitateľniť oznámenia o prevádzkovateľovi ako o držiteľovi autorských práv k hre,

       f) porušovať pravidlá hry.
 4. Dodaním alebo používaním hry neprechádza na hráča žiadne právo komerčného alebo propagačného využitia hry.
 5. Všetky práva k hre, jej súčastiam, súvisiacej dokumentácii a všetkým ich modifikáciám a rozšíreniam patria prevádzkovateľovi. Hráč získava len tie práva a povolenia, ktoré mu vyplývajú z týchto VOP. Hráč nesmie kopírovať alebo zverejňovať hru, jej akékoľvek časti alebo súvisiacu dokumentáciu.
 6. Hráč berie na vedomie, že akékoľvek otázky a požiadavky spojené s udelenou licenciou je oprávnený adresovať výlučne prevádzkovateľovi hry a nie prevádzkovateľom platforiem.

Čl. 6 - Sankcie za porušenie pravidiel hrania hry

 1. Prevádzkovateľ má právo zablokovať alebo vymazať z hry hráčsky účet, ak tento účet užívateľ - hráč používa v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s dobrými mravmi alebo so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti. V takomto prípade hráč nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré vynaložil na zakúpenie prémiovej meny alebo prémiových služieb a zároveň nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ak nejaké vynaložil v súvislosti so zabezpečením hráčskeho účtu v hre.
 2. Prevádzkovateľ má právo zablokovať alebo vymazať z hry hráčsky účet, ak užívateľ tohto účtu – hráč porušil pravidlá hry. V takomto prípade hráč nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré vynaložil na zakúpenie prémiovej meny alebo prémiových služieb a zároveň nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ak nejaké vynaložil v súvislosti so zabezpečením hráčskeho účtu v hre.
 3. Prevádzkovateľ má právo zablokovať alebo vymazať z hry hráčsky účet, ak užívateľ tohto účtu – hráč nespolupracuje s administrátormi prevádzkovateľa pri prešetrovaní udalostí či situácií týkajúcich sa hry alebo ak nedostatočne reaguje alebo vôbec nereaguje na výzvy či požiadavky administrátorov prevádzkovateľa. V takomto prípade hráč nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré vynaložil na zakúpenie prémiovej meny alebo prémiových služieb a zároveň nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov, ak nejaké vynaložil v súvislosti so zabezpečením hráčskeho účtu v hre.
 4. Nevyužitá prémiová mena, resp. peňažná hodnota hráčom predplatených prémiových služieb, ktoré zablokovaním alebo vymazaním hráčskeho konta hráča z hry z dôvodu konania hráča špecifikovaného v čl. 6 v bodoch 1, 2 a 3 týchto VOP, prestanú byť hráčovi poskytované, predstavujú zmluvnú pokutu dojednanú medzi prevádzkovateľom a hráčom za vyššie uvedené hráčove konanie. Zablokovaním alebo vymazaním hráčskeho účtu z hry, zanikajú hráčovi akékoľvek nároky a práva vyplývajúce z hráčskeho účtu.
 5. Rozhodnutie o zablokovaní hráčskeho konta, eventuálne inom hernom treste, je výlučne v kompetencii administrátorov prevádzkovateľa. Je možné odvolanie sa voči tomuto rozhodnutiu prostredníctvom e-mailu administrátorovi, ktorý účet zablokoval, respektíve udelil trest, avšak finálne rozhodnutie administrátora je pre hráča záväzné. Administrátor za určitých okolností môže odblokovanie konta podmieniť konkrétne určenou kompenzáciou zo strany hráča – napríklad aktiváciou prémiových služieb alebo inou formou na základe dohody s hráčom, ktorá je považovaná za formu zmluvnej pokuty. To, či návrat do hry bude prostredníctvom takejto kompenzácie hráčovi umožnený, je výslovne na posúdení administrátora, hráč sa nemôže v žiadnom prípade tohto postupu automaticky dožadovať. V prípade akceptácie takejto kompenzácie, bude hráč do hry vrátený s pokutou v hre kompenzujúcou jeho možný profit vzniknutý v dôsledku porušenia pravidiel. Ďalšie opakovanie porušenia pravidiel tým istým hráčom bude znamenať okamžité zablokovanie jeho konta bez možnosti návratu do hry. Hráč súhlasom s týmito VOP súhlasí s tým, že nie je možné odvolať sa voči finálnemu rozhodnutiu administrátora na žiadnej inej inštitúcii a zároveň akceptuje fakt, že administrátori majú výlučné právo rozhodnúť o vine či nevine hráča a udeliť príslušný trest.
 6. Vyššie uvedené dôvody zablokovania alebo vymazania hráčskeho účtu z hry nie sú úplné a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť na základe vlastnej úvahy, či správanie sa hráča je v rozpore s týmito VOP alebo pravidlami hry. Ak prevádzkovateľ rozhodne, že správanie sa hráča je v rozpore s pravidlami stanovenými týmito VOP alebo pravidlami hry, prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť na základe vlastnej úvahy o zablokovaní alebo vymazaní hráčskeho účtu hráča.
 7. Zablokovaním hráčskeho účtu nedochádza k zániku zmluvného vzťahu medzi hráčom a prevádzkovateľom.

Čl. 7 - Poučenie Hráča a ukončenie hrania hry

 1. Poučenie Hráča podľa § 4 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z.
  Hráč registráciou, inštaláciou hry na svojom zariadení alebo akceptovaním týchto VOP udeľuje súhlas prevádzkovateľovi, aby mu začal poskytovať hru (elektronický obsah) pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní), čim hráč stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       Tento súhlas je teda udelený momentom registrácie hráča v hre alebo inštaláciou hry na zariadení hráča alebo akceptovaním týchto VOP, a preto nie je možné uplatniť právo na odstúpenie podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       Hráč týmto prehlasuje, že bol riadne poučený o tom, že registráciou v hre alebo inštaláciou hry na svojom zariadení alebo akceptovaním týchto VOP stráca právo na odstúpenie od týchto VOP podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Hráč môže kedykoľvek ukončiť hranie hry tým, že požiada o vymazanie svojho konta z hry e-mailom na adresu uvedenú na stránkach príslušnej hry alebo na adresu support[a]powerplay.studio s presnou identifikáciou hry, servera a hráčskeho konta. Takýmto ukončením hrania hry dochádza k zániku zmluvného vzťahu medzi hráčom a prevádzkovateľom, pričom ustanovenia VOP, z ktorých povahy to vyplýva platia aj po takomto ukončení hrania hry. Po vymazaní sa konto nebude dať ďalej používať. Zo žiadosti na vymazanie hráčovho konta musí jednoznačne vyplývať požiadavka o vymazanie hráčskeho konta. Odinštalovaním hry zo zariadenia hráča nedochádza k ukončeniu hrania hry a teda k vymazaniu hráčskeho konta.
 3. V prípade vymazania hráčskeho konta na vlastnú žiadosť hráča, hráč nemá nárok na preplatenie zostávajúceho množstva prémiovej meny vo svojom hráčskom konte, ani na presun prémiovej meny do iného hráčskeho konta. Zostávajúce zakúpené nevyčerpané prémiové služby nie je možné presunúť do iného hráčskeho konta, ani vrátiť vo forme vyplatenia peňazí. Rovnako nebude hráčovi vrátená prémiová mena alebo peňažné prostriedky použité na aktivovanie alebo zakúpenie prémiových služieb. Rovnako nie je možné presúvať zostávajúce množstvo prémiovej meny z jedného hráčskeho konta do druhého, okrem situácií, kedy to je umožnené na základe osobitného súhlasu prevádzkovateľa, udeleného na základe písomnej žiadosti hráča. Súhlas prevádzkovateľa na presun prémiovej meny závisí jedine od vôle prevádzkovateľa a nie je hráčom nijako nárokovateľný.

Čl. 8 - Hráčsky obsah

 1. „Hráčsky obsah“ znamená akúkoľvek komunikáciu, obrázky, zvuky a všetok materiál/prostriedky, údaje a informácie, ktoré môže hráč poslať/načítať alebo preniesť v hre, najmä, ale nie výlučne, akýkoľvek text internetového rozhovoru (chat) či hernej pošty. Prenášaním alebo podaním/predložením akéhokoľvek hráčskeho obsahu počas používania hry, hráč potvrdzuje, vyhlasuje a zaručuje sa, že takýto prenos alebo podanie:

       a) je presné a nie je dôverné,

       b) nie je v rozpore s akýmikoľvek zákonmi, zmluvnými obmedzeniami alebo inými právami tretej osoby, a že hráč má oprávnenie od tretej osoby, ktorej osobné údaje alebo duševné vlastníctvo je obsiahnuté v hráčskom obsahu,

       c) je bez vírusov, softvéru podporujúceho reklamu (adware), špionážneho softvéru (spyware), parazitných programov alebo iných nezákonných kódov,

       a uznáva a súhlasí, aby akýkoľvek osobný údaj hráča v rámci takéhoto obsahu bol kedykoľvek spracovaný prevádzkovateľom v súlade s týmito VOP a Pravidlami o ochrane osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia, posúdiť, monitorovať, zakázať, editovať, vymazať, znemožniť prístup alebo iným spôsobom zneprístupniť akýkoľvek hráčsky obsah kedykoľvek, bez upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu.
 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za hráčsky obsah, ktorý hráč umiestnil na stránky prevádzkovateľa a na ktoré sa vzťahujú právne predpisy z oblasti práva duševného vlastníctva, najmä autorský zákon a nepreberá žiadnu zodpovednosť za monitorovanie hráčskeho obsahu ohľadom jeho nevhodného obsahu. Hráč svojím súhlasom s pravidlami a VOP prehlasuje, že so všetkým takýmto obsahom je oprávnený nakladať alebo k nemu priamo vlastní autorské práva a v prípade ich porušenia nesie za svoj čin právnu zodpovednosť.
 4. Na základe úvahy prevádzkovateľ môže monitorovať alebo zaznamenať komunikáciu hráča v hre vrátane, ale nie výlučne, text internetového rozhovoru (chat) či hernej pošty počas používania hry. Akceptovaním podmienok stanovených týmito VOP, hráč týmto udeľuje svoj neodvolateľný súhlas s takýmto monitorovaním a zaznamenávaním. Hráč berie na vedomie a súhlasí, že neočakáva ochranu súkromia pokiaľ ide o prenos akéhokoľvek hráčskeho obsahu vrátane, ale nie výlučne, textu internetového rozhovoru (chat) alebo hernej pošty.
 5. Hráč je výlučne zodpovedný za informácie, ktoré zverejňuje prostredníctvom alebo v súvislosti s hrou, a ktoré poskytuje ďalším osobám. Prevádzkovateľ môže vyradiť, odmietnuť zverejniť alebo vymazať akýkoľvek hráčsky obsah z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah správ a e-mailov odoslaných hráčmi prostredníctvom ich hráčskych kont v hre a názory vyjadrené hráčmi v hre v správach, textoch alebo e-mailoch sa nemusia stotožňovať s názormi prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za texty a vyobrazenia, ktoré hráč vkladá do herného prostredia hry. Ak tieto texty či vyobrazenia porušujú pravidlá hry, či sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s dobrými mravmi alebo so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti, má prevádzkovateľ právo na základe vlastného posúdenia administrátorov ich okamžite odstrániť bez možnosti dožadovania sa akejkoľvek kompenzácie zo strany hráča.
 7. Odoslaním hráčskeho obsahu na stránky prevádzkovateľa, hráč automaticky udeľuje prevádzkovateľovi právo a povolenie na používanie, reprodukciu, zmenu, odstránenie, prispôsobenie, publikáciu, preklad, vytvorenie iných diel z obsahu, distribúciu, predvádzanie a zobrazovanie tohto hráčskeho obsahu (v celku alebo jeho časť) celosvetovo alebo právo zakomponovať ho do iných diel v akejkoľvek forme, v akomkoľvek médiu alebo technológii známej teraz alebo vyvinutej neskôr, bez nároku na honorár, bez časového obmedzenia, bez možnosti odvolania, nevýhradné a s plným právom udeliť sublicenciu.
 8. Hráč je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú spoluprácu za účelom vyšetrenia akéhokoľvek podozrenia z protizákonnej, podvodnej alebo nevhodnej činnosti, najmä, nie však výlučne, udeliť prístup prevádzkovateľovi k častiam svojho hráčskeho účtu chráneného heslom a za týmto účelom hráč udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na prístup k častiam svojho hráčskeho účtu chráneného heslom.

Čl. 9 - Ďalšie ustanovenia a podmienky hrania hry

 1. Prevádzkovateľ neručí za škody vzniknuté zneužitím hesla do hráčskeho konta tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, pričom nové VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia. Hráč bude na zmenu VOP upozornený priamo v hre v deň zverejnenia nových VOP. Hráč je oprávnený do 7 dní odo dňa zverejnenia nových VOP od nich jednostranne odstúpiť. Odstúpenie od VOP je hráč povinný oznámiť prevádzkovateľovi e-mailom na adresu uvedenú na stránkach príslušnej hry alebo na adresu support[a]powerplay.studio s presnou identifikáciou hry, servera a hráčskeho konta. E-mailová správa musí obsahovať jasný prejav vôle odstúpenia od týchto VOP. Odstúpenie od VOP uskutočnené po lehote, neurčité odstúpenie, alebo odstúpenie, ktoré neobsahuje jasný prejav vôle jednostranne odstúpiť od VOP v dôsledku ich zmeny zo strany prevádzkovateľa, sa považuje za neplatné. V prípade, že prevádzkovateľ nedostane e-mail od hráča o odstúpení od VOP, má sa za to, že hráč po uplynutí 7 dní od zverejnenia oznámenia o zmene VOP vyslovuje súhlas s týmito VOP a v nich vykonanými zmenami. Platným a účinným odstúpením hráča od týchto VOP zaniká právo hráča ďalej používať hráčsky účet v hre, prevádzkovateľ je oprávnený hráčsky účet hráča vymazať.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel hry bez predchádzajúceho upozornenia, pričom každá zmena bude vždy zverejnená na príslušnej stránke hry.
 4. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje na skutočnosť, že nadmerné hranie počítačových a mobilných hier so sebou prináša zdravotné riziká a prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu ujmu vzniknutú hráčovi v dôsledku hrania hry.
 5. Hráč berie na vedomie, že hraním hry a prezentáciou myšlienok, návrhov na vylepšenie a nápadov na verejných i súkromných fórach v hre, nevznikajú hráčovi žiadne nároky a práva duševného vlastníctva vo vzťahu k prevádzkovateľovi.
 6. Všetky mená a priezviská fiktívnych postáv figurujúcich v hre, údaje viažuce sa k týmto menám a všetky vyobrazenia tvárí zverejnené v hre sú fiktívne a akákoľvek podobnosť s menami, podobizňou alebo s osobnými údajmi reálnych osôb je čisto náhodná.
 7. Hráč môže mať vo svojom konte virtuálne herné peniaze (v hre môžu byť nazvané ako hotovosť a pod.), ktoré môže použiť na rôzne operácie v hre. Tieto herné peniaze nie je možné použiť nikde inde, než v hre. Hráč nemôže za žiadnych okolností žiadať za herné peniaze výplatu peňažných prostriedkov a vlastníctvo herných peňazí hráča neoprávňuje na žiadne finančné plnenie ani iné plnenie zo strany prevádzkovateľa.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať hráčovi hernú podporu v anglickom jazyku alebo slovenskom jazyku. Hráč môže kontaktovať hernú podporu e-mailom na adresy uvedené na stránkach príslušnej hry, prípadne prostredníctvom kontaktného formulára na stránkach hry alebo e-mailom na adrese support[a]powerplay.studio s presnou identifikáciou hry, servera a hráčskeho konta.
 9. Prevádzkovateľ je výlučne oprávnený riešiť porušenia práv duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú hry alebo používania hry hráčom.
 10. Hráč registráciou do hry alebo inštaláciou hry na svojom zariadení prehlasuje, že:

       a) sa nenachádza v krajine, ktorá podlieha embargu udeleného vládou USA alebo v krajine, ktorá bola označená vládou USA za „krajinu podporujúcu terorizmus“, a

       b) nie je vedený na žiadnom zozname vlády USA, v ktorom sú vedené zakázané alebo obmedzené osoby.
 11. Prevádzkovateľ a hráč berú na vedomie a súhlasia s tým, že Apple a jeho dcérske spoločnosti, sú oprávnenou treťou stranou v spojitosti s týmito VOP a ako také sú oprávnené presadzovať tieto VOP vo vzťahu k hráčovi.
 12. V prípade nejasností a rozporov v obsahu alebo vo výklade rôznych jazykových verzií týchto VOP sa za rozhodujúcu a platnú verziu považuje slovenská jazyková verzia. V prípade, že Hra samotná je preložená do rôznych jazykov, záväzným prekladom textov a ponúk v takejto Hre je slovenská alebo anglická verzia. Akékoľvek iné preklady slúžia výlučne na referenciu, nie sú záväzné a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich presnosť.
 13. Pre tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a hráčom platí výhradne právny poriadok Slovenskej republiky.
 14. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto VOP.
 15. Všetky prípadné v budúcnosti vzniknuté spory medzi hráčom a prevádzkovateľom budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade súdneho sporu je príslušným súdom na rozhodnutie miestne príslušný súd v sídle prevádzkovateľa.