OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - PRÁCA & KONTAKT

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

záujemcov o prácu

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, prevádzkovateľ POWERPLAY MANAGER, s.r.o. (kontaktný e-mail: support@powerplay.studio) spravuje, spracováva a uchováva osobné údaje záujemcov o prácu uvedené v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce v rámci počítačovej siete internet, za účelom výberu vhodného zamestnanca a na právnom základe vykonania opatrení pred uzavretím zmluvy.

Záujemca o prácu môže dobrovoľne poskytnúť súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na support@powerplay.studio, inak súhlas zanikne po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú vymazané. Prevádzkovateľ môže využiť služby sprostredkovateľa (https://www.recruhr.com/privacy-policy/) za účelom evidovania záujemcov o prácu. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.

Záujemca o prácu, ktorý prevádzkovateľovi poskytol svoje osobné údaje má právo na informácie o rozsahu osobných údajov o ňom spracúvaných, prístup ku svojim osobným údajom, opravu, obmedzenie spracovávania alebo likvidáciu svojich osobných údajov prevádzkovateľom spracovávaných a namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov a ich prenosu. V prípade, že uplatnenie práva záujemcu o prácu nebude zo strany prevádzkovateľa akceptované, má tento záujemca právo podať sťažnosť na príslušnom Úrade pre ochranu osobných údajov.

V Bratislave, 01.03.2021

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

z kontaktného formuláru

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, prevádzkovateľ POWERPLAY MANAGER, s.r.o. (kontaktný e-mail: support@powerplay.studio) spravuje, spracováva a uchováva osobné údaje poskytnuté v rámci kontaktného formuláru, za účelom riadneho vybavenia podnetu alebo žiadosti a na právnom základe oprávneného záujmu. Poskytnuté osobné údaje zahŕňajú e-mailovú adresu a môžu tiež zahŕňať meno a telefónne číslo. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osoba, ktorá prevádzkovateľovi poskytla svoje osobné údaje má právo na informácie o rozsahu osobných údajov o nej spracúvaných, prístup ku svojim osobným údajom, opravu, obmedzenie spracovávania alebo likvidáciu svojich osobných údajov prevádzkovateľom spracovávaných a namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov a ich prenosu. V prípade, že uplatnenie práva osoby nebude zo strany prevádzkovateľa akceptované, má právo podať sťažnosť na príslušnom Úrade pre ochranu osobných údajov.

V Bratislave, 15.09.2021